Condicions generals de la contractació

1. Regulació jurídica aplicable

En els viatges combinats, la relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatges (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d’abril).

En cas de venda de serveis turístics solts, aquests es regiran pel que estableixi la seva normativa especial (en cas d’existir), així com per les condiciones generals i especials de venda de cada proveïdor, actuant l’agència de viatges únicament com a intermediari entre client i prestador del servei.

2. Inscripció al viatge.

Per norma general, l’acte d’inscripció al viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 40% de l’import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d’un altre import. L’import restant s’haurà d’abonar com a molt tard, 30 dies abans de la sortida. Tanmateix, consulteu amb l’agència el concret calendari de pagament del viatge interessat.

3. Preu del viatge

Els preus dels viatges expressats al web inclouen l’impost sobre el valor afegit, i han estat calculats en base als tipus de canvi, cost dels transports, cost dels carburants, taxes i impostos aplicables en la data de publicació del viatge al web.

El preu del viatge combinat no inclou, visats, maleters, propines, certificats de vacunació, serveis extres en els allotjaments, begudes, despeses personals, ni excursions o visites facultatives. En general, tot el que no estigui expressament detallat en el preu del viatge combinat ofert, s’entendrà que no està inclòs en el mateix.

El preu indicat pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els de aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge.

Quan l’agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l’alça el preu del viatge combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho ha de notificar al consumidor com més aviat (per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada), per tal que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte (si aquest s’ha formalitzat).

Assegurances de viatge i de cobertura de despeses de cancel·lació: Els preus no inclouen assegurança de viatge ni de despeses de cancel·lació, per ser els mateixos facultatius per al client. Insistim als clients que s’informin dels seus cobertures abans de la seva contractació, la qual sempre recomanem.

4. Condició contractual

La realització dels viatges anunciats pot quedar condicionada a la inscripció d’un grup mínim de persones, que pot variar en funció de cada ruta (consulteu amb l’agència de viatges si el viatge interessat requereix la formació d’un grup mínim de persones o no) . En el cas que no es formi aquest grup, l’AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d’indemnització per al client sempre que ho comuniqui en un termini màxim de 10 dies naturals abans de la data prevista per al seu inici

5. Equipatges.

L’agència de viatges no es responsabilitza de les incidències relacionades amb els equipatges i efectes personals dels seus clients. El seu transport és per compte i risc del viatger.

Es recomana a tots els clients que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels seus equipatges.

Els establiments d’allotjament turístic, de conformitat amb la normativa específica, serà responsable de qualsevol incident relacionat amb l’equipatge i objectes personals que esdevingui durant el període d’allotjament en els mateixos.

Quant al transport aeri, marítim o fluvial, són d’aplicació les condicions de les companyies trasportadoras, sent el bitllet de passatge l’únic contracte vinculant entre les esmentades companyies i el passatger. En el supòsit de patir algun retard, pèrdua o dany a l’equipatge, es recomana presentar en l’acte (abans de sortir de l’aeroport o port), l’oportuna reclamació davant la companyia de transports.

6. Documentació.

El client té l’obligació de portar sempre el DNI i també, en cas que s’exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents.

S’adverteix a tots els usuaris, i especialment als clients de nacionalitat diferent de l’espanyola, que, abans d’iniciar el viatge, s’han d’assegurar de complir totes les exigències en matèria de visats a fi d’entrar, sortir i circular sense problemes pel país o països que s’hagin de visitar, i assumeixen les conseqüències del seu incompliment.

Seran per compte del client la tramitació de documents especials (com visats, certificats de vacunació, etc ..) que exigeix el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país. El client assumeix el risc de que l’autoritat competent rebutgi la concessió del visat, o que no pugui entrar al país per manca dels requisits de documentació exigits, assumint pel seu compte i risc qualsevol despesa que s’origini. En cas de no poder continuar el seu viatge, s’aplicaran les condicions ressenyades en l’apartat d’anul·lacions o desistiment voluntari de serveis.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, signat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en casos de matrimonis separats o divorciats) o pel tutor, en previsió que aquest pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat competent.

7. Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, si més no, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d’indemnitzar l’agència de viatges amb l’abonament de les despeses de gestió (ocasionades a l’agència venedora), 15% l’import, les despeses d’anul·lació justificades (ocasionades als diferents proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 5% de l’import total del viatge si l’anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data d’inici del viatge , en el 15% si es produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25% si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l’hora prevista per a la sortida.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l’anul·lació en casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte hagi deixat constància: Consulteu amb l’agència si el viatge interessat inclou alguna condició especial de cancel·lació.

En cas de venda exclusivament d’un servei solt o d’una excursió, el client abonarà les despeses de gestió de l’agència venedora (15% de l’import per persona) i els d’anul·lació ocasionats al proveïdor del servei.

8. Establiments d’allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per establiments d’allotjament turístic estan determinats per la categoria turística local especificada al contracte oa la fitxa tècnica. En el cas que aquesta classificació no existeixi, la descripció i les característiques pròpies de l’establiment deixar constància en el contracte.

9. Cessió de la reserva

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l’agència amb 15 dies d’antelació a la data d’inici del viatge i que això no estigui expressament prohibit pels prestadors dels diferents serveis. Hi ha proveïdors que poden sol·licitar despeses de gestió per la cessió de la reserva, per la qual cosa, abans de procedir a la mateixa, consulteu aquestes despeses amb l’agència de viatges.

El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, i ambdós respondran solidàriament davant l’agència de viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals de la cessió.

10. Modificació del viatge per part del organitzador

Quan l’organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del contracte de viatge combinat després de perfeccionat aquest i abans de l’eixida del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible perquè aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació, s’entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del viatge. Quan es donin aquestes circumstàncies no hi haurà lloc a cap indemnització.

En cas que el client opti per la rescissió del contracte segons els paràgrafs anteriors, o l’agència organitzadora decideixi finalment cancel·lar el viatge, el consumidor podrà optar entre el reemborsament íntegre de les quantitats pagades, o bé, si l’agència organitzadora pot oferir, a un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert és d’inferior qualitat, l’agència organitzadora reemborsarà al client la diferència de preu.

Si durant la realització del viatge no es subministren o no poguessin subministrar una part important dels serveis contractats, l’agència organitzadora adoptarà les solucions adequades per a la continuació del viatge, sense suplement de preu per al client, i, si s’escau, reemborsarà a aquest l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades. En cas que les solucions fossin inviables o el client no les accepti per raons vàlides, l’organitzadora proporcionarà un mitjà de transport perquè el client pugui tornar al punt d’origen i, quan sigui procedent, indemnitzarà el consumidor

11. Responsabilitat.

L’agència organitzadora i venedora respondran de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l’execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedaran eximides d’aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l’agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar o quan la causa sigui imputable al client oa un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l’agència organitzadora, preferentment in situ (per tal de poder esmenar) o tan aviat com sigui possible, i per escrit, qualsevol incompliment en l’execució del viatge.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l’alteració de l’itinerari o la substitució de serveis estiguin justificats per circumstàncies de força major, climatològiques, per qüestions de seguretat dels viatgers, per talls imprevistos de les carreteres per les que circulem, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infrastructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta ha de ser aprovada pel grup i consentida expressament per l’agència.

12. Reclamacions.

En cas que el client presenti una reclamació, l’agència de viatges disposarà del termini d’un mes des de la data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.
El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per a l’agència de viatges, per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol·licitud del consumidor.
Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via arbitral o judicial.
S’adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.
En cas que el client decidís acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en què va finalitzar o hauria d’haver finalitzat el viatge.

13.Vigencia

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data 1 d’abril de 2013 i tenen una vigència indefinida mentre no siguin modificades.